Hieronder kun je onze Algemene voorwaarden vinden. Aan de rechterkant vind je een link om de Algemene voorwaarden in pdf te downloaden.

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  

 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon,
die al dan niet via de website, in contractuele relatie van welke aard staat of komt te staan met
‘de leverancier’. Hierna te noemen ‘Koper’.

Leverancier: De natuurlijke of rechtspersoon die
producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan Koper’ aanbiedt.
Hierna te noemen ‘Leverancier’.

Webshop: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper’ en ‘Leverancier’ gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen. Deze overeenkomst betreft de webshops zoals genoemd in Artikel B.
Hierna te noemen ‘Webshop’.
 
 1. IDENTITEIT VAN DE LEVERANCIER
MoreAmoreShop en de merknaam MoreAmore
zijn eigendom van:
Bizzy Diamond BV, Reeuwijkse Poort 301C,
2811 NV Reeuwijk, Nederland.
Telefoon: +31 (0)182 796 796 (Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur)
E-mail: info@moreamoreshop.com
KvK-nummer: 30187022
Btw-identificatienummer: NL814444751B01
 
 1. LEVERINGSVOORWAARDEN
 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen op Webshop’ en overeenkomst die zijn aangegaan metWebshop’.
  2. Indien vermeld kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  3. Er kan alleen worden afgeweken van deze Algemene voorwaarden, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  Eventuele overige bepalingen blijven onveranderd van kracht.
  4. Indien Koper’ beroep doet op zijn eigen Algemene voorwaarden, zijn deze niet van toepassing. Tenzij Webshop’ hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
  5. Webshop’ behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen aan de Nederlandse wettelijke normen.
  6. Door het gebruik van Webshop’ en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper’ deze Algemene voorwaarden en alle andere rechten en plichten die staan vermeld op Webshop’.
 
 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Dit kan kenbaar worden gemaakt via Webshop’, telefonisch of per e-mail.
  2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders vermeld in de offerte.
  3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan Koper’ is per e-mail of per post is verstrekt op het door Koper’ opgegeven emailadres of hoofd adres.
  4. Koper’ en Webshop’ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel D is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening op papier doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Webshop’ zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
  5. Alle informatie, afbeeldingen die wordt verstrekt, zowel mondeling, telefonisch als per e-mail en online wordt zo nauwkeurig mogelijk samengesteld. Onjuistheden of afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 
 1. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.
  2. Alle genoemde prijzen zijn, zoals wettelijk voorgeschreven, inclusief BTW.
  3. Indien speciale aanbiedingen tijdgebonden zijn, wordt dit vermeld bij de aanbieding opWebshop’.
  4. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen tussen Webshop’ en Koper’, is Koper’ het bedrag verschuldigd welke staat genoemd in de orderbevestiging conform artikel B.
  5. Eventuele bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.
 
 1. Betalingen
  1. Bestellingen via de website van Webshop’ kunnen worden betaald via Ideal of creditcard.
  2. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
  3. Webshop’ maakt gebruik van de beveiligde betaalmogelijkheden van Multisafepay.
  4. Webshop’ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Dit wordt kenbaar gemaakt via de website.
  5. Bij uitblijven van betaling of niet-tijdige betaling komen eventuele extra kosten altijd voor rekening van Koper’.
  6. Indien Webshop’ (buiten-)gerechtelijke kosten heeft gemaakt als gevolg van niet nakoming van de (betalings-)verplichtingen door Koper’, dan komen deze ten laste van Koper’.
  7. In geval van niet-tijdige betaling is Webshop’ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verder) levering op te schorten totdat Koper’ aan de alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, hieronder vallen ook verschuldigde rente en overige kosten.
  8. Indien Webshop’ een betalingstermijn heeft afgesproken met Koper’, is enkel door het verstrijken van deze termijn Koper’ in verzuim. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 
 1. Levering en levertijd
  1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Webshop’ ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Webshop’ kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij Koper’ hiervan op de hoogte. Koper’ heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
  2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door Koper’ wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper’ per e-mail of telefonisch worden gemeld.
  3. Leveringen vinden plaats op het door Koper’ tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
  4. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Koper’ over op het moment waarop deze aan de Koper’ juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de Koper’ of van een door de Koper’ aan te wijzen derden wordt gebracht.
  5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
  6. Bestelling mogen bij afwezigheid bezorgd worden bij de buren.
 
 1. Ruilen en herroeping recht
  1. Koper’ is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Bij overeenkomsten met Koper’, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat Koper’ het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroeping recht zijn producten uitgezonderd:
   • die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper’;
   • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
   • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   • die snel kunnen bederven of verouderen;
   • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop verkoper geen invloed heeft;
   • waarvan de verpakking door Koper’ is geopend en de verzegeling heeft verbroken.
  2. Indien de Koper’ van het herroeping recht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan zorgt Webshop’ binnen 30 dagen voor terugbetaling van het aankoopbedrag.
  3. Indien de Koper’ een zending per rembours heeft besteld zullen, indien deze wordt geweigerd, de verzendkosten, de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.
 
 1. Eigendomsvoorbehoud
  1. Na volledige betaling is het product eigendom van Koper’.
 
 1. Garantie en aansprakelijkheid
  1. Webshop’ garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke normen en eisen, die aan het betreffende product kunnen worden gesteld, en vrij zijn van gebreken.
  2. Webshop’ is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper’ of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Webshop’. Webshop’ is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
  3. Indien Webshop’, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  4. De Koper’ is gehouden Webshop’ te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Webshop’ mochten doen gelden. Voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper’ dienen te komen.
 
 1. Overmacht
  1. In geval van overmacht is Webshop’ niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper’ na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper’ geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
 1. Intellectuele eigendom.
  1. Koper’ erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Webshop’, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
 1. Persoonsgegevens.
  1. Webshop’ zal de gegevens van Koper’ uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Webshop’ houdt zich daarbij aan de geldende privacyregel- en wetgeving.
  2. Het privacy beleid van Webshop’ staat tevens vermeld op Webshop’.
 
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
  1. Op alle aanbiedingen van Webshop’, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 1. Links
  1. De site van Webshop’ kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Webshop’ geen invloed en kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
 
 1. Rechten van ‘Koper’
  1. Koper’ kan altijd aan Webshop’ vragen welke gegevens over Koper’ worden verwerkt. Hiertoe kan Koper’ een e-mail sturen. Ook kan Koper’ per e-mail aan Webshop’ vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen. Webshop’ zal deze aanvraag zo spoedig mogelijk verwerken. Indien Koper’ geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kan deze Webshop’ hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen wanneer Koper’ daarvoor een e-mailadres heeft opgegeven.